ROZWÓJ OFERTY NOCLEGOWO – POBYTOWEJ FIRMY DA - MAR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „ROZWÓJ OFERTY NOCLEGOWO – POBYTOWEJ FIRMY DA – MAR”, mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowej oferty turystycznej dzięki wybudowaniu nowego obiektu noclegowo – szkoleniowego oraz utworzenie 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymanie przez okres trwałości projektu, tj. do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.